Tổng cục Thống kê - Công tác chuẩn bị thực hiện Điều tra về chi tiêu của khách du lịch và khách quốc tế đến Việt Nam

10/08/2023 - 02:16 PM

Thực hiện Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia, Tổng cục Thống kê sẽ tổ chức thực hiện điều tra về chi tiêu của khách du lịch và khách quốc tế đến Việt Nam vào tháng 10/2023. Đây là cuộc điều tra được cải tiến, lồng ghép từ hai cuộc điều tra: Điều tra hộ gia đình thu thập thông tin về du lịch, Điều tra chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam 

Điều tra chi tiêu của khách du lịch và khách quốc tế đến Việt Nam là điều tra chọn mẫu. Quy mô mẫu được phân bổ đảm bảo mức độ đại diện cấp tỉnh đối với chỉ tiêu Chi tiêu của khách du lịch nội địa, cấp quốc gia đối với các chỉ tiêu liên quan đến khách quốc tế.

Mục đích chính của Điều tra chi tiêu của khách du lịch và khách quốc tế đến Việt Nam nhằm thu thập thông tin về mức và các khoản chi tiêu chủ yếu của khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam làm cơ sở tính mức chi tiêu bình quân chung và cơ cấu chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam; Thu thập thông tin phục vụ biên soạn một số chỉ tiêu chủ yếu về du lịch, xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ du lịch.

Phạm vi, đối tượng, đơn vị điều tra

Điều tra chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam được thực hiện theo phạm vi trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố đối với thông tin về du lịch thu thập từ hộ dân cư. Đối với chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam, thực hiện điều tra tại các tỉnh, thành phố có lượng khách quốc tế đến lớn. Đối tượng điều tra gồm: Khách du lịch nội địa; Khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài; Khách quốc tế đến Việt Nam.

Đơn vị điều tra bao gồm hộ dân cư và khách quốc tế tại các cơ sở lưu trú. Đối với hộ dân cư, thu thập thông tin về khách du lịch nội địa và khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Đối với khách quốc tế tại các cơ sở lưu trú, thu thập thông tin về xác định khách du lịch quốc tế và chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam.

Thời gian, thời kỳ và phương pháp thu thập thông tin

Thời gian điều tra: Đối với phiếu thu thập thông tin từ hộ dân cư, từ ngày 01-10 các tháng 10, 11,12; Đối với phiếu thu thập thông tin của khách quốc tế đến Việt Nam, từ ngày 01-30/10.

Thời kỳ thu thập thông tin: Đối với hộ dân cư là thời gian diễn ra chuyến đi gần nhất kể từ ngày 01/01 đến thời điểm điều tra viên đến hộ; Đối với khách quốc tế đến Việt Nam là thời gian diễn ra chuyến đi hiện tại của khách.

Điều tra chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam áp dụng kết hợp phương pháp thu thập thông tin trực tiếp và thu thập thông tin gián tiếp. Đối với phiếu thu thập thông tin về chi tiêu của khách du lịch nội địa, khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài: Áp dụng phương pháp điều tra trực tiếp bằng thiết bị điện tử thông minh (CAPI). Đối với phiếu thu thập thông tin về khách quốc tế đến Việt Nam: Áp dụng phương pháp thu thập thông tin gián tiếp tại các cơ sở lưu trú bằng phiếu điều tra giấy.

Nội dung và phiếu điều tra

Nội dung điều tra gồm: Tổng mức chi tiêu và một số khoản chi tiêu của khách du lịch nội địa, khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài và khách quốc tế đến Việt Nam; Đánh giá về chất lượng dịch vụ du lịch tại nơi đến và khả năng trở lại điểm đến.

Điều tra chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam năm 2023 sử dụng 04 loại phiếu điều tra: Phiếu 01/DL-HO: Phiếu xác định thành viên hộ đi du lịch; Phiếu 02/DL-NĐ: Phiếu thu thập thông tin về khách du lịch nội địa; Phiếu 03/DL-NN: Phiếu thu thập thông tin về khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài; Phiếu 04/DL-QT: Phiếu thu thập thông tin đối với khách quốc tế đến Việt Nam tại cơ sở lưu trú; Phiếu 04/DL-QT được dịch ra các ngoại ngữ chủ yếu bao gồm: Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật Bản và tiếng Hàn Quốc.

Quy trình xử lý và biểu đầu ra của điều tra

Quy trình xử lý thông tin

Đối với phiếu CAPI: Thông tin trên phiếu điện tử được ĐTV hoàn thành và gửi về máy chủ của Tổng cục Thống kê thông qua đường truyền dữ liệu trực tuyến ngay trong quá trình điều tra thực địa.

Đối với phiếu giấy: Cục Thống kê tỉnh, thành phố (Cục Thống kê) chủ trì chỉ đạo thực hiện nhập tin tại cơ quan thống kê cấp tỉnh hoặc cấp huyện, được truyền hàng ngày về máy chủ của Tổng cục Thống kê phục vụ công tác làm sạch và xử lý số liệu. Công tác nhập tin hoàn thành chậm nhất vào ngày 20/11.

Dữ liệu được kiểm tra, nghiệm thu (duyệt) bởi các giám sát viên (viết gọn là GSV) huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (viết gọn là GSV cấp huyện), GSV cấp tỉnh và GSV cấp trung ương.

Tổng hợp kết quả điều tra: Kết quả Điều tra chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam làm cơ sở tính mức chi tiêu bình quân chung và cơ cấu chi tiêu của khách du lịch nội địa, khách quốc tế đến Việt Nam được tổng hợp theo mẫu biểu do Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ (Vụ TMDV) cung cấp.

Tổ chức chỉ đạo và thực hiện

Công tác chuẩn bị

Chọn mẫu điều tra: Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê (Cục TTDL) chủ trì, phối hợp với Vụ TMDV thực hiện chọn mẫu phục vụ thu thập thông tin đối với các loại phiếu điều tra.

Tuyển chọn lực lượng tham gia điều tra: Cục Thống kê chủ trì thực hiện tuyển chọn điều tra viên (ĐTV) phục vụ công tác thu thập thông tin của cuộc điều tra bảo đảm tiến độ và chất lượng thông tin thu thập.

- Đối với Phiếu 01/DL-HO, Phiếu 02/DL-NĐ và Phiếu 03/DL-NN: Khuyến khích tuyển chọn ĐTV đã thu thập thông tin phiếu điều tra Lao động việc làm để thực hiện thu thập thông tin.

- Đối với Phiếu 04/DL-QT: Chọn ĐTV là người có năng lực phù hợp, ưu tiên ĐTV biết sử dụng ngoại ngữ và người làm công tác tiếp đón khách quốc tế tại các cơ sở lưu trú.

GSV là lực lượng thực hiện công việc giám sát các hoạt động của mạng lưới ĐTV và hỗ trợ chuyên môn cho GSV cấp dưới (nếu có) và các ĐTV trong quá trình điều tra thực địa. GSV có 03 cấp: Cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện.

Tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng phần mềm

Tập huấn nghiệp vụ điều tra thực hiện ở 02 cấp: Cấp trung ương và cấp tỉnh. Đối với cấp trung ương: Cục TTDL chủ trì phối hợp với Vụ TMDV và các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn cho các giảng viên cấp tỉnh và GSV cấp tỉnh. Đối với cấp tỉnh: Cục Thống kê cấp tỉnh chủ trì tổ chức tập huấn cho ĐTV và GSV cấp huyện.

Mỗi cấp tập huấn trong 02 ngày, trong đó: 01 ngày giới thiệu phương án điều tra, hướng dẫn nghiệp vụ và 01 ngày hướng dẫn sử dụng thiết bị điều tra phiếu điện tử và Trang Web điều hành tác nghiệp.

Tài liệu điều tra gồm các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng phần mềm do Tổng cục Thống kê biên soạn; Cục Thống kê cấp tỉnh chủ động in và phân phối tại địa phương bảo đảm đủ, đúng thời gian quy định. Chương trình phần mềm sử dụng trong điều tra bao gồm: Chương trình thu thập thông tin, chương trình chọn mẫu, chương trình quản lý giám sát, kiểm tra và duyệt phiếu điều tra điện tử, chương trình tổng hợp kết quả điều tra được thực hiện trên Trang Web điều hành tác nghiệp cho các cấp GSV.

Công tác kiểm tra, giám sát

Nhằm bảo đảm chất lượng của cuộc điều tra, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện ở tất cả các khâu của cuộc điều tra. Nội dung kiểm tra, giám sát bao gồm: Kiểm tra, giám sát việc tổ chức các lớp tập huấn, thu thập thông tin của đơn vị điều tra, số lượng và chất lượng thông tin do đơn vị cung cấp,... Hình thức kiểm tra, giám sát: Kiểm tra, giám sát trực tiếp công tác tập huấn và thu thập thông tin tại địa bàn; kiểm tra, giám sát trực tuyến trên Trang Web điều hành tác nghiệp.

Để bảo đảm chất lượng thông tin thu thập, công tác kiểm tra giám sát chất lượng phiếu điều tra được thực hiện ngay trong quá trình thu thập thông tin, GSV thường xuyên kiểm tra dữ liệu trên chương trình phần mềm và thông báo đề nghị ĐTV xác minh hoàn thiện phiếu điều tra.

Nghiệm thu và xử lý thông tin

Nghiệm thu phiếu điều tra: Cục TTDL chủ trì nghiệm thu dữ liệu điều tra trên phạm vi cả nước. Cục Thống kê chủ trì việc nghiệm thu dữ liệu điều tra trên phạm vi tỉnh, thành phố.

Xử lý thông tin: Cục TTDL chủ trì phối hợp với Vụ TMDV và Cục Thống kê thực hiện kiểm tra, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu điều tra phục vụ tổng hợp và phân tích kết quả điều tra; thực hiện tính quyền số và tổng hợp kết quả đầu ra theo yêu cầu của Vụ TMDV.

Tổ chức thực hiện

Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê: Chủ trì, phối hợp với Vụ TMDV và các đơn vị liên quan xây dựng phương án điều tra; xây dựng phần mềm điều tra, xử lý kết quả điều tra; trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát điều tra ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được chọn điều tra; nghiệm thu, làm sạch dữ liệu và tổng hợp kết quả cuộc điều tra.

Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ: Chủ trì thực hiện xây dựng mẫu biểu đầu ra, phân tích số liệu, biên soạn báo cáo và công bố kết quả điều tra; Phối hợp với Cục TTDL và các đơn vị liên quan xây dựng phương án điều tra; kiểm thử phần mềm; giám sát; kiểm tra, làm sạch dữ liệu; tổng hợp kết quả điều tra.

Vụ Kế hoạch tài chính: Chủ trì, phối hợp với Cục TTDL và các đơn vị liên quan dự toán kinh phí điều tra; hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí điều tra theo quy định.

Văn phòng Tổng cục Thống kê: Phối hợp với Cục TTDL và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tập huấn cấp trung ương, thực hiện công tác giám sát, biên soạn, phát hành báo cáo kết quả điều tra.

Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê: Chủ trì, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra cuộc điều tra theo kế hoạch được phê duyệt.

Cục Thống kê cấp tỉnh:

Tổ chức, chỉ đạo toàn diện cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh, thành phố từ khâu rà soát cập nhật đơn vị điều tra; tuyển chọn; tập huấn cho ĐTV và GSV; thu thập thông tin; giám sát, kiểm tra; nghiệm thu phiếu điều tra... Phối hợp với Cục TTDL và các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê thực hiện: Kiểm thử các loại phần mềm; hỗ trợ các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra cấp trung ương.

Để tạo sự ủng hộ của các cấp, các ngành và người dân đối với cuộc điều tra, Cục Thống kê cấp tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức chỉ đạo chặt chẽ và thường xuyên, tranh thủ sự chỉ đạo và tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân các cấp, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng điều tra tại các địa bàn điều tra./.

 
Thu Hường (tổng hợp)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top