Tổng cục Thống kê triển khai Chương trình hành động thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2023 về cải cách hành chính của Bộ KH&ĐT

14/07/2023 - 03:17 PM

Thực hiện Quyết định số 1200/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Bộ KH&ĐT, ngày 07/7/2023, Tổng cục Thống kê ban hành Công văn số 1092/TCTK - VPTC về Triển khai Chương trình hành động thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) Bộ KH&ĐT. Theo đó, Tổng cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện và có trách nhiệm phổ biến Quyết định số 1200/QĐ-BKHĐT đến công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị và trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình hành động.

Chương trình hành động thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ tại Bộ KH&ĐT gồm 2 nhóm nhiệm vụ là: Công tác chỉ đạo điều hành; Xây dựng thể chế chính sách và tổ chức triển khai thực hiện.

Trong đó, nhóm nhiệm vụ Xây dựng thể chế chính sách và tổ chức triển khai thực hiện bao gồm các nhóm nhiệm vụ như:

(1) Nhóm nhiệm vụ chung: Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Thực hiện có hiệu quả Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”...;

(2) Nhóm nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính bao gồm: Tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết 01/NQ - CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ; Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả thực thi thủ tục hành chính phục vụ người dân doanh nghiệp...;

(3) Nhóm nhiệm vụ về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, gồm: Tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, địa phương đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế; Quyết định phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức...;

(4) Nhóm nhiệm vụ về cải cách chế độ công vụ, gồm: Triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025...;

(5) Nhóm nhiệm vụ về cải cách tài chính công, gồm: Tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực...;

(6) Nhóm nhiệm vụ về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, gồm: Đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo theo yêu cầu của Chính phủ và tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ....

Ban chỉ đạo CCHC của TCTK do Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến làm Trưởng ban, có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác CCHC của TCTK. Mục tiêu nhằm xây dựng cơ quan dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng thống kê; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao chất lượng cung cấp số liệu thống kê, lấy sự hài lòng của người dùng tin là mục tiêu phục vụ; xây dựng và phát triển Chính phủ số; qua đó tập trung thu hút và sử dựng có hiệu quả các nguồn lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của ngành Thống kê, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính chung của Bộ KH&ĐT./.

M.T

 


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top