Xã Sơn Thịnh: Vững mạnh với vai trò trung tâm hành chính huyện

01/10/2019 - 04:26 PM
Ngày 20/7 vừa qua, HĐND huyện Văn Chấn đã tổ chức kỳ họp thứ 10 để thông qua Đề án thành lập Thị trấn Sơn Thịnh từ xã Sơn Thịnh. Theo đó, xã Sơn Thịnh đã đạt được 4 tiêu chuẩn của Nghị quyết số 1211 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm: Quy mô dân số đạt trên 8000 người; diện tích tự nhiên đạt 31,5 km2; xã được công nhận là đô thị loại V; có cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt yêu cầu để thành lập Thị trấn.

Xã Sơn Thnh là xã trung tâm hành chính ca huyn Văn Chn, có đưng Quc l 32 chy dc qua 4 thôn, to điu kin thun li cho phát trin kinh tế - xã hi. Theo Đ án đã đưc HĐND huyn thông qua, Th trn Sơn Thnh s đưc thành lp da trên cơ s chuyn nguyên trng din tích t nhiên, dân s hin có ca xã Sơn Thnh. Chính vì vy trong thi gian qua, xã Sơn Thnh đã trin khai nhiu gii pháp tích cc trong công tác đy mnh ci cách hành chính; to bưc chuyn biến mnh m v k lut, k cương, trách nhim và cht lưng phc v nhân dân ca đi ngũ cán b, công chc; ly s hài lòng ca ngưi dân làm thưc đo cht lưng phc v. Nh đó, cht lưng ci cách th tc hành chính đưc nâng lên, các quy trình đm bo nguyên tc đơn gin, công khai, đúng lut, nhanh chóng và thun tin cho t chc, nhân dân đến liên h công vic và gii quyết th tc hành chính ti b phn “mt ca” ca Xã.

Vi vai trò là xã trung tâm ca huyn, có din tích đt sn xut phn ln là đt đi, nhng năm qua, Xã đã tp trung khai thác tim năng thế mnh theo hưng chuyn dch cơ cu kinh tế, nâng cao t trng trong lĩnh vc kinh doanh, du lch, dch v và ngành ngh, gim dn t trng nông nghip. Xã đã làm tt công tác qun lý quy hoch cm công nghip Sơn Thnh, to điu kin thun li cho các doanh nghip hot đng trên đa bàn. Trong năm 2018, Xã đã đy mnh xúc tiến thương mi, tham gia 2 gian hàng hi ch đ qung bá, gii thiu các hot đng văn hóa, du lch và đc sn đa phương. Nh đó, tng mc lưu chuyn hàng hóa bán l và doanh thu dch v năm 2018 ca xã đt 41 t đng, tăng 2 t đng so vi năm 2017.

 
Xã Sơn Thịnh: Vững mạnh với vai trò trung tâm hành chính huyện 

Ông Đ Gia Qunh, Ch tch UBND xã Sơn Thnh
 
Bên cnh đó, Xã tp trung sn xut lúa cht lưng cao, sn xut rau qu sch, m rng din tích trng các loi đc sn đa phương như: Chè, cam, bưi, nhãn… và phát trin chăn nuôi đi gia súc các vùng rng, đi. Xã đt ra mc tiêu năm 2019 s nâng tng din tích chè lên 345 ha, trng mi 150 ha rng, ci to và trng mi 202 ha cây ăn qu, nâng tng s lưng đàn gia súc lên 540 con trâu và 485 con bò… Song song vi nhim v xây dng và phát trin kinh tế, Xã cũng phn đu hoàn thành đt các tiêu chí nông thôn mi còn li vi mc tiêu hoàn thành xây dng nông thôn mi vào cui năm 2019.

Trong năm 2018, Xã đã to vic làm mi cho 200 lao đng; phi hp vi các cơ s dy ngh trên  đa bàn tuyn sinh m 5 lp dy ngh cho 140 lao đng, nâng t l lao đng qua đào to lên 29,1% và hoàn thành 100% kế hoch đ ra. Nh nhng quyết tâm, n lc phát trin kinh tế - xã hi đ xng tm đơn v hành chính cp Th trn, xã Sơn Thnh ngày càng phát trin và mang din mo mi trên tng bưc chuyn đi cơ cu. Qua đó, đi sng nhân dân ngày càng ci thin, t l h nghèo đã gim t 24,6% năm 2016 xung còn 11,8% năm 2018; công tác giáo dc đưc quan tâm và có nhiu chuyn biến tích cc; công tác chăm sóc sc khe cho nhân dân đưc thc hin thưng xuyên ti Phòng khám đa khoa Văn Chn; an ninh trt t trên đa bàn xã đm bo n đnh.

Trong không khí hân hoan ch đón s kin quan trng ca đa phương, chính quyn xã đã quyết tâm xây dng đi ngũ cán b, công chc đáp ng yêu cu nhim v, thc hin tt công tác chuyên môn; nhân dân Sơn Thnh đoàn kết, đng lòng và tin tưng vào ch trương, chính sách ca Đng và Nhà nưc. Tin rng, trong din mo mi, xã Sơn Thnh s phát huy vai trò xã trung tâm hành chính ca huyn; tiếp tc phát trin và tr thành đa phương có tim lc thu hút đu tư đi vi các doanh nghip trong và ngoài tnh./.

 
P.V

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top