Ninh Bình: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

11/09/2023 - 11:32 AM
Hưởng ứng phong trào thi đua kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập Tỉnh, từ năm 2020 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình đã tập trung triển khai có hiệu quả các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao đạt được nhiều kết quả nổi bật, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.
 
Trao đổi với phóng viên Tạp chí Con số và Sự kiện, ông Lê Hùng Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình cho biết: Bên cạnh việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm tinh gọn, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, thời gian qua, Sở đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn, tạo sự chuyển biến trong công tác quản lý nhà nước, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, môi trường và khoáng sản. Sở cũng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường và các quy định khác liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành.
 
Nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp
 
Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục, Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao hiệu quả hoạt động giải quyết công việc, điều hành, quản lý, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch thủ tục hành chính tại đơn vị.
 

Thực hiện công tác chuyển đổi số, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Ninh Bình đã đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ, cơ sở dữ liệu hằm nâng cao chất lượng phục vụ

 
Các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đã được công khai, minh bạch góp phần tích cực vào việc giảm phiền hà trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức, nâng cao tính kỷ luật, kỷ cương hành chính. Việc giải quyết TTHC trong lĩnh vực quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quan tâm, chú trọng, trong đó tập trung rà soát, tham mưu trình UBND tỉnh Ninh Bình ban hành các Quyết định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các TTHC không cần thiết, nhằm giảm thời gian, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai.
 
Việc thực hiện công khai, minh bạch 100% các TTHC, niêm yết công khai trên trang Thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ http://sotnmt.ninhbinh.gov.vn và trên trang http://dichvucong.ninhbinh.gov đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức khai thác, tìm hiểu thông tin. Đồng thời, toàn bộ TTHC cũng được niêm yết công khai tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Văn phòng Đăng ký đất đai Tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các huyện, thành phố; xây dựng hoàn thiện 100% quy trình điện tử giải quyết TTHC; đề xuất danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Ninh Bình. Bên cạnh đó, công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện trên hệ thống một cửa điện tử liên thông của Tỉnh làm tăng tính công khai, minh bạch, giảm thời gian và chi phí trong quá trình thực hiện các TTHC của tổ chức và công dân.

Trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc, quản lý và xử lý văn bản; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cấp tài khoản I-office, sử dụng hòm thư công vụ để truyền tải thông tin, trao đổi công việc liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao qua môi trường mạng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
 
Khai thác nguồn lực về đất đai để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển
 
Để góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, thu hút đầu tư đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, đô thị, Sở đã tham mưu để UBND Tỉnh xây dựng quy hoạch, ban hành kế hoạch sử dụng đất cũng như bố trí quỹ đất đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư, doanh nghiệp.
 

Tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
hiện nay được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của Tỉnh

 
Theo đó, trên cơ sở thực tiễn và nhu cầu của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, Sở đã phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng đất về quy mô, diện tích, loại đất, vị trí thực hiện của các dự án, tạo quỹ đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, đấu giá đất sản xuất kinh doanh, góp phần tạo nguồn thu ngân sách phát triển kinh tế - xã hội địa phương (từ năm 2020 đến đầu năm 2023, Sở đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở với tổng 11.183 lô đất, tổng số tiền thu được hơn 12.272 tỷ đồng).
 
Sở đã tham mưu cho UBND Tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đối với 8/8 huyện, thành phố, theo đó Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 các huyện Yên Khánh, Gia Viễn, Yên Mô, Kim Sơn, Hoa Lư, Nho Quan, thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp đã được UBND tỉnh phê duyệt.
 
Trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ các công trình, dự án trọng điểm, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất – Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng tiến độ theo quy định.
 

Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Đoàn công tác
kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại Khu Công nghiệp Gián Khẩu

 
Trong giai đoạn từ năm 2020-2023, Sở đã hoàn thiện xong việc lập hồ sơ thu hồi đất, thực hiện GPMB, tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho 54 dự án theo các Quyết định phê duyệt của UBND Tỉnh với tổng diện tích đất được phê duyệt hỗ trợ đền bù 592.744,2 m2, trong đó chủ yếu là giao chủ đầu tư thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội và thu hồi theo quy hoạch để đấu giá quyền sử dụng đất, tổng số tiền thực hiện chi trả bồi thường hỗ trợ tái định cư là 28,365 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn đã sử dụng để chi trả chủ yếu từ nguồn vốn Ngân sách Tỉnh và vốn ứng trước của các nhà đầu tư.
 
Bên cạnh đó, việc phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được Sở quan tâm, thực hiện. Sở tổ chức Hội nghị hướng dẫn trình tự, thủ tục xác định giá đất, thành phần tham dự gồm: Sở Tài chính, Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách công tác giá đất UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn có liên quan đến công tác xác định giá đất; Mời chuyên gia của Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất – Bộ Tài nguyên và Môi trường về truyền đạt và trao đổi, giải đáp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để các huyện, thành phố chỉ đạo, chủ động trong quá trình triển khai thực hiện.
 
 

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trao thưởng
cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao

 
Hiện nay, Sở đang thực hiện các bước trình tự, tham mưu UBND Tỉnh ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn Tỉnh với những quy định chi tiết, cụ thể dễ áp dụng, một số nội dung thay đổi phù hợp với tình hình thực tế và tham gia thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất của các dự án thuộc thẩm quyền cấp Tỉnh đảm bảo theo quy định./.
                                                                                                                                                                                                                                     P.V
 
 


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top